VAD ÄR KULTURPOLITIK? En fråga om retorik

Att lära känna blinda scorpio

Kommentera Av Thomas Eriksson - 13 april I lördags fylldes herrgården i Garpenberg av socialdemokratiska ombud som deltog i årets distriktskongress. Stämningen var bra och det är tydligt att socialdemokraterna i Dalarna är beredda att ta kampen mot den moderatledda regeringen. Distriktets ordförande Peter Hultqvist möttes av applåder när han talade om alltifrån hur arbetsvillkoren för de anställda ska förbättras till att barnfattigdomen måste bekämpas.

Transcript

Swedish text, English summary. Swedish title: Vad är kulturpolitik: En fråga om re torik. The most common translation of kulturpolitik is 'cultural policy', bu t 'cultural politics' is an alternative - perhaps policies must always involve broader notions of politics. Here, politics is understood as struggles and conflicts in community, struggles that take place between rules and practical cases, between law and freedom. It is argued that language is a key to an awareness of political conditions, although politics also might involve aesthetics and violence.

Att lära känna populär

C. H. Spurgeon on Popery

Den språkliga undersökningen utgörs av en komparering mellan användningen av pronominella adverb inom uppsatsens översättning av Shirley och inom den äldre svenska översättningen från Studien fokuserar på adverb med förleden där- och var. Nyöversättningsavsnittet består av ett sammanställning av forskningsläget, erfarenheter från nyöversättningen av Shirley samt intervjuer med översättarna Kerstin Gustafsson och Gun-Britt Sundström. Inom avsnittet redogörs för förlagens, översättarnas samt mottagarnas perspektiv på nyöversättning. Dessutom behandlas hur begreppen foreignization och domestication kan appliceras på nyöversättningar samt hur källtexten och dess nya och gamla översättningar påverkar varandra. ABSTRACT This master avhandling consists of four parts: a retranslation from English to Swedish of an extract from Charlotte Brontë s novel Shirleya theoretical comment on the translation dealing with some of the translation problems, a linguistic study, and a section on retranslation.

Welcome back

Bred Uppsala universitet studerade han först mot präst, men de humanistiska studierna, särskilt historia, filosofi och Greklands klassiska böcker, lade snart beslag på hans engagemang. Efter avlagd filosofie doktorsgrad blev han docent i ästetik och slutligen, postumt lång väntan, år professor i ästetik, litteratur- och konsthistoria. Han framträdde arla som skald och vann livligt bifall--blott 34 år gammal invaldes han inom svenska akademien. Men denna vackra, löftesrika vår följdes ej av någon burgen sommar. I slutet av talet förstummades hans sång nästan helt och hållet; blott undantagsvis ljöd den vid en väns eller lärares grav. Men av hans lyra ha klingat några bruten de mest smekande, smältande toner, såsom ljudit i svensk sång. Sluten mot lynnet och svårtillgänglig, levde Malmström inom ensamhet och tillbakadragenhet ett föga glatt liv, alltmera främmande för den tonår, vars uppburne talman han en passage varit och för vilken hans blodpump alltjämt klappade varmt bakom det slutna skalet. Och liten pilt han sitter en kulen höstekväll och leker ickeverbal inunder gula linden. Han ser, hurdan ljusen brinna uti Gud Faders tjäll, och hör, hur löven prassla mirakel vinden.Leave a comment

Your email address will not be published.