SOSFS 1997:15

Förtrogenhet med unga män 21 rubinesque

Den 1 januari genomfördes socialtjänstreformen, som innebar att de tidigare sociala vårdlagarna ersattes med ett helt nytt komplex av rättsregler. Grundstenen i denna reform är socialtjänstlagenSoL, som definieras som en målinriktad ramlag. Ett grunddrag är att vård och behandling skall ske i frivilliga for- mer så långt detta är möjligt. Detta gäller även vård av barn och unga. Socialnämnden har dock enligt 12 § SoL ett särskilt ansvar för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Om inte samhället i samförstånd med vårdnadshavaren och den unge, när han fyllt 15 år, kan genomföra behövlig vård, måste det dock i vissa fall finnas en möjlighet att använda tvång för att förhindra en ogynn- sam utveckling hos den unge. Även den unges behov av skydd kan motivera användning av tvångslagstiftning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år Proposition - Riksdagen

Makens samtycke behövs dock inte, om den egendom som överlåts är avsedd att huvudsakligen användas för något annat avsikt och om en uteslutning av hemmet och därtill hörande markområde från överlåtelsen avsevärt skulle sänka den fasta egendomens värde. Vad som stadgas om fastsatt egendom gäller också en byggnad gällande annans mark och nyttjanderätten till marken. Med överlåtelsen jämställs att fast tillhörighet hyrs ut eller att annan nyttjanderätt upplåts i den. En rättshandling såsom en make företagit i strid tillsammans 1 mom. En överlåtelse av fastsatt egendom blir dock giltig, om lagfart beviljas på förvärvet och mottagaren när förvärvet skedde inte kände eller bör ha känt till att överlåtaren ej hade rätt att överlåta egendomen.Leave a comment

Your email address will not be published.